Rozliczanie projektów unijnych

Usługi z tego zakresu obejmują:

  • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu;
  • prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej projektu;
  • ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu;
  • prowadzenie rejestru środków trwałych w projekcie;
  • kontrola księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych;
  • sporządzanie wymaganych wydruków do projektu;
  • przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu wykonywania umowy;
  • udostępnianie dokumentacji projektu instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli  i audytu;
  • opisywanie faktur m.in. dekretacja księgowa i wskazanie klasyfikacji budżetowej.